Boisko „Orlik”

Informacje o obiekcie

Okres realizacji projektu: 15.12.2009 – 31.08.2010.

Wartość całkowita inwestycji 948.000,00 zł, w tym dotacja celowa 313.000,00  z budżetu państwa, tj. Ministerstwa Sportu i Turystyki, 313.000,00 zł z budżetu samorządu Województwa Lubuskiego, 322.000,00 zł samorządu Powiatu Zielonogórskiego i Gminy Sulechów.

W ramach programu wybudowano nowoczesny, bezpieczny, ogólnodostępny i nieodpłatny kompleks sportowo- rekreacyjny. Przedmiotem inwestycji była budowa dwóch boisk sportowych: do piłki nożnej i wielofunkcyjnego wraz z zapleczem techniczno – socjalnym w wersji podstawowej oraz kortu tenisowego. Inwestycję zlokalizowano w obrębie 2 miasta Sulechów – sąsiedztwie odrestaurowanej przez Powiat Zielonogórski Sali „Zawiszy”, tj. działce przy ulicach St. Żeromskiego, Licealnej i al. Wielkopolskiej.

Boisko do piłki nożnej ma wymiary 62 m x 30 i jest ogrodzone siatką o wysokości 4 m. Boisko to posiada również piłkochwyty wysokości 6 m, posiada nawierzchnię z trawy syntetycznej w kolorze ciemnej zieleni. Wyposażenie boiska stanowią dwie bramki aluminiowe o wymiarach 5 m x 2 m.

Boisko wielofunkcyjne do piłki siatkowej i koszykówki ma wymiary 32,1 m x 19,1 m, a kort tenisowy ma wymiary 36,77 m x 16,60 m. Również i tutaj ogrodzenie jest z siatki o wysokości 4 m. Boisko wielofunkcyjne posiada nawierzchnię poliuretanową, przepuszczającą wodę, z płytą boiska (56 m x 26 m) w kolorze jasnoczerwonym (ceglastym) i strefą wybiegu w kolorze jasnozielonym. Kort tenisowy posiada bramę wjazdową i furtę. Nawierzchnia kortu wykonana jest z trawy syntetycznej przepuszczającą wodę. Płyta kortu jest w kolorze czerwonym (ceglanym), pobocze koloru jasnozielonego, a linie koloru żółtego.

Zaplecze jest modułowe w skład, którego wchodzą dwie łazienki, pomieszczenie dla trenera i magazynki.

Pomiędzy boiskami i miejscami parkingowymi usypane są wały ziemne, na których znajdują się kompleksy trzech miejsc wypoczynku, tj. podesty wyłożone kostką betonową, z umiejscowionym stolikiem i dwoma ławkami.

Boiska wykorzystywane będą dla potrzeb Liceum Ogólnokształcącego, Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II oraz mieszkańców Sulechowa. Obiekt przyczyni się do podniesienia aktywnego trybu życia, organizowana różnego rodzaju zawodów (w tym rodzinnych), weekendów sportowych itp. Boiska dostępne są dla uczniów zrzeszonych i nie zrzeszonych w szkolnych kołach sportowych oraz osób niepełnosprawnych.

Regulamin

Regulamin porządkowy korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”

1. Na podstawie decyzji Burmistrza Sulechowa administratorem zespołu boisk sportowych przy ul. Żeromskiego w Sulechowie „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie, ul. Licealna 10b, tel. 68 385 23 84, e – mail: osir.sulechow@interia.pl

2. Boiska czynne są przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla każdej pory roku odrębnie. Szczególnie Lipiec i Sierpień. Harmonogram ustala Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie.

3. Boiska dostępne są:
a) podczas planowanych zajęć szkolnych dla uczniów Gminy i Miasta Sulechów w okresie roku szkolnego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00  po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem OSiR w Sulechowie, uczniowie korzystają z boiska na odpowiedzialność nauczyciela – opiekuna grupy.
b) boiska dostępne są dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i dorosłych, od godziny 16:00 z zastrzeżeniem pkt. 2 niniejszego regulaminu. Dostępność boisk dla klubów sportowych i zasady korzystania z nich określa odrębny punkt regulaminu.

4. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych Dyrektor OSiR może zawiesić korzystanie z obiektu.

5. Zajęcia sportowe odbywające się po godzinach nauki szkolnej koordynuje Dyrektor OSiR. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą korzystać z obiektu tylko i wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, która ponosi odpowiedzialność za grupę.

6. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego
przez Dyrektora OSiR.

7. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u Dyrektora OSiR jeżeli z wnioskiem wystąpi
określona grupa licząca co najmniej 10 osób, na czas nie dłuższy niż 1,5 h dziennie.

8. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

9. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych po dokonaniu wpisu w księdze użytkowników.

10. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 11 b/ na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego/.

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a) korzystania z boisk bez zgody Dyrektora OSiR,
b) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
c) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
f) palenie tytoniu, spożywania alkoholu,
g) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, niszczenia trawy wokół ogrodzenia i parkowania rowerów, przeszkadzania w zajęciach lub grze,
i) przebywania na terenie osobom poniżej 12 roku życia po zmroku bez opiekuna,
j) wprowadzania zwierząt.

12. Dyrektor OSiR, w zależności od sytuacji może:
a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
c) nakazać opuszczenie terenu boiska,
d) wezwać pracownika firmy ochroniarskiej lub Straż Miejską.

13. Zasady korzystania z boiska przez Kluby Sportowe z terenu Gminy i Miasta Sulechów
a) kluby sportowe działające i funkcjonujące na terenie Gminy i Miasta Sulechów mogą nieodpłatnie korzystać z boiska wielofunkcyjnego „Moje boisko – ORLIK 2012” do celów treningowych po uprzednim zapisaniu się u Dyrektora OSiR sprawującego nadzór nad boiskiem,

b) każdy klub sportowy z terenu Gminy i Miasta Sulechów może korzystać z boiska na zasadach proporcjonalności. Harmonogram rezerwacji należy ustalić z Dyrektorem OSiR nadzorującym obiekt na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc,

c) w przypadku korzystania przez Klub Sportowy tylko jednego boiska /np. piłkarskiego/ pozostałe boiska /
np. wielofunkcyjne/ są dostępne dla mieszkańców.

14. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

15. Dyrektor OSiR może odmówić wstępu na obiekty lub nakazać jego opuszczenie użytkownikowi, który nie przestrzega niniejszego regulaminu a w szczególności:
a) złamie którykolwiek z obowiązujących zakazów
b) pomimo upomnienia nadal nie będzie przestrzegał obowiązków użytkownika.

16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 września 2010 r.

Dyrektor OSiR
w Sulechowie
Zarządzenie Dyr. OSiR nr. 11/2010
z dnia 29 września 2010 r.lla.