Boisko „Orlik”

Informacje o obiekcie

Okres realizacji projektu: 15.12.2009 – 31.08.2010.

Wartość całkowita inwestycji 948.000,00 zł, w tym dotacja celowa 313.000,00  z budżetu państwa, tj. Ministerstwa Sportu i Turystyki, 313.000,00 zł z budżetu samorządu Województwa Lubuskiego, 322.000,00 zł samorządu Powiatu Zielonogórskiego i Gminy Sulechów.

W ramach programu wybudowano nowoczesny, bezpieczny, ogólnodostępny i nieodpłatny kompleks sportowo- rekreacyjny. Przedmiotem inwestycji była budowa dwóch boisk sportowych: do piłki nożnej i wielofunkcyjnego wraz z zapleczem techniczno – socjalnym w wersji podstawowej oraz kortu tenisowego. Inwestycję zlokalizowano w obrębie 2 miasta Sulechów – sąsiedztwie odrestaurowanej przez Powiat Zielonogórski Sali „Zawiszy”, tj. działce przy ulicach St. Żeromskiego, Licealnej i al. Wielkopolskiej.

Boisko do piłki nożnej ma wymiary 62 m x 30 i jest ogrodzone siatką o wysokości 4 m. Boisko to posiada również piłkochwyty wysokości 6 m, posiada nawierzchnię z trawy syntetycznej w kolorze ciemnej zieleni. Wyposażenie boiska stanowią dwie bramki aluminiowe o wymiarach 5 m x 2 m.

Boisko wielofunkcyjne do piłki siatkowej i koszykówki ma wymiary 32,1 m x 19,1 m, a kort tenisowy ma wymiary 36,77 m x 16,60 m. Również i tutaj ogrodzenie jest z siatki o wysokości 4 m. Boisko wielofunkcyjne posiada nawierzchnię poliuretanową, przepuszczającą wodę, z płytą boiska (56 m x 26 m) w kolorze jasnoczerwonym (ceglastym) i strefą wybiegu w kolorze jasnozielonym. Kort tenisowy posiada bramę wjazdową i furtę. Nawierzchnia kortu wykonana jest z trawy syntetycznej przepuszczającą wodę. Płyta kortu jest w kolorze czerwonym (ceglanym), pobocze koloru jasnozielonego, a linie koloru żółtego.

Zaplecze jest modułowe w skład, którego wchodzą dwie łazienki, pomieszczenie dla trenera i magazynki.

Pomiędzy boiskami i miejscami parkingowymi usypane są wały ziemne, na których znajdują się kompleksy trzech miejsc wypoczynku, tj. podesty wyłożone kostką betonową, z umiejscowionym stolikiem i dwoma ławkami.

Boiska wykorzystywane będą dla potrzeb Liceum Ogólnokształcącego, Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II oraz mieszkańców Sulechowa. Obiekt przyczyni się do podniesienia aktywnego trybu życia, organizowana różnego rodzaju zawodów (w tym rodzinnych), weekendów sportowych itp. Boiska dostępne są dla uczniów zrzeszonych i nie zrzeszonych w szkolnych kołach sportowych oraz osób niepełnosprawnych.

Regulamin

 

I. PRZEPISY OGÓLNE

 1. Kompleks boisk sportowych w tym: boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią, boisko wielofunkcyjne i budynek socjalny zlokalizowany w Sulechowie przy
  Żeromskiego 38 stanowi własność Powiatu Zielonogórskiego i jest zarządzany przez Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie im. Rotmistrza Witolda Pileckiego.
 2. Administrowaniem obiektem zajmuje się Ośrodek Sportu i Rekreacji „Sulechowianka”
  w Sulechowie zwany dalej „Administratorem”.
 3. Boiska dostępne są od marca do końca listopada wg poniższych założeń:
  a) w okresie roku szkolnego: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 w ramach zajęć szkolnych dla uczniów szkół z terenu Gminy Sulechów;
  b) w okresie roku szkolnego od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 do 21:00, a w okresie wakacyjnym od godz. 10:00 do 21:00 dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży, dorosłych i wszelkich grup zorganizowanych;
  c) w soboty, niedziele i święta na wniosek (deklaracja rezerwacji) przedłożony Administratorowi boisk.

4. Administrator zastrzega sobie możliwość zamknięcia obiektu np. w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, organizacji imprezy lub w sytuacji pojawienia się zagrożenia dla jego jakości użytkowej.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU

 1. Boisko jest dostępne w godzinach wskazanych powyżej z wyłączeniem godzin zarezerwowanych.
 2. Przeprowadzanie treningów, meczów i zajęć przez grupy zorganizowane, a także organizowanie wszelkiego rodzaju imprez/wydarzeń i organizowanie innych zajęć niż wynika to z przeznaczenia boisk na których są realizowane wymaga rezerwacji obiektu poprzez złożenie stosownej deklaracji dostępnej do pobrania na stronie internetowej Administratora i uzyskanie zgody potwierdzającej rezerwację i możliwość realizacji planowanego przedsięwzięcia.
 3. Deklaracje rezerwacji boisk na cały sezon (marzec – listopad) składa się w miesiącach styczeń – luty. W pozostałych miesiącach deklaracje można składać tylko na pozostałe wolne terminy.
 4. W przypadku dużej liczby chętnych na rezerwacje boisk w tych samych terminach będą one przydzielane poszczególnym grupom w sposób równego podziału dostępnych godzin wobec wszystkich zainteresowanych stron oraz na zasadzie proporcjonalności udostępnionych już godzin.
 5. Kluby sportowe, szkoły oraz wszelkie grupy zorganizowane mogą prowadzić zajęcia tylko i wyłącznie pod kierunkiem trenera/nauczyciela lub instruktora, którzy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za grupę oraz porządek i dyscyplinę podczas prowadzonych zajęć.
 6. Korzystanie z urządzeń obiektu przez osoby indywidualne odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem, ale na własną odpowiedzialność.
 7. Osoby małoletnie przebywające na terenie całego obiektu muszą znajdować się pod opieką osoby dorosłej.
 8. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 9. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych po zgłoszeniu takiej potrzeby Administratorowi w momencie składania deklaracji.

III. ZASADY PORZĄDKOWE

 1. Wejście na teren boisk oznacza automatyczne i bezwzględne zaakceptowanie przepisów niniejszego Regulaminu i ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz podporządkowanie się poleceniom kierownictwa i pracowników obsługi technicznej obiektu.
 2. Nad prawidłowym korzystaniem z boisk czuwa pracownik obsługi OSiR, który jest osobą upoważnioną do wydawania poleceń osobom z niego korzystającym.
 3. Pracownik obsługi OSiR prowadzi harmonogram korzystania z obiektu tworzony na podstawie złożonych deklaracji o rezerwację boiska.
 4. Korzystający z boisk zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz obuwia sportowego o płaskiej podeszwie. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego na wysokich i metalowych korkach, kolcach oraz innych które mogą niszczyć nawierzchnię boiska.
 5. Prowadzący zajęcia oraz osoby indywidualne korzystające z boiska powinny sprawdzić stan techniczny boiska i urządzeń z których będą korzystać. W przypadku zauważenia usterek zobowiązani są zgłosić ten fakt pracownikowi obsługi OSiR.
 6. Kategorycznie zabrania się:
 • wnoszenia na teren boisk wszelkich niebezpiecznych przedmiotów (broni wszelkiego rodzaju, przedmiotów mogących służyć jako broń lub pociski, substancji żrących szkodliwych dla zdrowia ludzi, butelek, fajerwerków, petard, świec dymnych, rac, przedmiotów pirotechnicznych i innych niebezpiecznych narzędzi),
 • wnoszenia, spożywania i przebywania na terenie obiektu pod wpływem napoi alkoholowych i środków odurzających,
 • zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu,
 • wprowadzania psów i innych zwierząt,
 • pozostawiania bez opieki dzieci,
 • rzucania wszelkimi przedmiotami,
 • używania słów wulgarnych i niecenzuralnych,
 • rozniecania ognia i palenia materiałów,
 • palenia tytoniu oraz e-papierosów,
 • śmiecenia, niszczenia i wynoszenia sprzętu oraz wyposażenia boiska,
 • wchodzenia widzom na boisko,
 • wprowadzania i poruszania się po boisku rowerami i innymi pojazdami mechanicznymi lub elektrycznymi,
 • przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia osób nie upoważnionych przez Administratora,
 • umieszczania reklam, banerów i prowadzenia akcji reklamowych bez zgody Administratora,
 • wnoszenia i spożywania jedzenia ( np. słonecznik itp.).
  1. Wszystkich użytkowników boiska obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów bhp oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska.
  3. Osoby przebywające na terenie boisk i korzystające z nich w sposób niezgodny
   z niniejszym regulaminem na żądanie pracownika obsługi zobowiązane są do
   natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych z regulaminem i bezzwłocznego
   opuszczenia boiska.

IV. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie boiska oraz podczas trwania imprez będą pociągnięte do odpowiedzialności porządkowej lub karnej zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boisk
  i znajdujących się na nich urządzeń odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich opiekunowie i rodzice. Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 3. Nie przestrzeganie powyższego regulaminu może spowodować przerwanie zajęć
  i wyproszenie grupy z boiska oraz brak możliwości rezerwacji boiska dla danej grupy
  w przyszłości.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki oraz zdarzenia losowe mające miejsce na terenie stadionu z winy użytkownika.
 5. Wszelkie sprawy należy załatwiać w siedzibie administratora: OSiR „Sulechowianka”
  w Sulechowie, ul. Licealna 10b, 66-100 Sulechów, tel. 725 048 000, strona internetowa www.osir.sulechow.pl.

DYREKTOR OSiR „SULECHOWIANKA” W SULECHOWIE

 

ZARZĄDZENIE NR SA.0012.11.2021
Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie
z dnia 26.04.2021 roku

DO POBRANIA:
Deklaracja