RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Ośrodek Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie, ul. Licealna 10 b, 66-100 Sulechów, adres e-mail: osir.sulechow@interia.pl, numer telefonu: 725 048 000.
 2. W OSiR „Sulechowianka” w Sulechowie powołany został inspektor ochrony danych ( dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl ).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Termin ten może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądź w sytuacji, gdy administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu Przedłużenie terminu może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art.  222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  a) żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  b) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 Załączniki:
Klauzula informacyjna – monitoring

Zbigniew Miszczak

Inspektor Ochrony Danych

email: zbigniew.miszczak@cbi24.pl

kom: + 48 576 400 511