Regulamin (Ligi)

 

Regulaminy, zasady gry, informacje

ARTYKUŁ I Cel rozgrywek

§ 1
Celem rozgrywek Sulechowskiej Amatorskiej Ligi Futsalu jest popularyzacja aktywnego wypoczynku i piłki nożnej halowej w środowisku Sulechowa i okolic oraz wyłonienie najlepszego amatorskiego zespołu w halowej piłce nożnej pięcioosobowej.

ARTYKUŁ  II    Organizator rozgrywek

§ 2
1.            Organizatorem Amatorskiej Ligi Futsalu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Sulechowie który nadzoruje prawidłowy przebieg rozgrywek i  zgodność ich przebiegu z niniejszym regulaminem. Ponadto:
– opracowuje terminarz rozgrywek,
– weryfikuje wyniki spotkań,
– rozpatruje protesty zgłoszone przez drużyny w trakcie rozgrywek,
– nakłada sankcje dyscyplinarne na winnych zawodników, działaczy,
– dokonuje obsady sędziowskiej,
– prowadzi ewidencję zawodników oraz statystykę rozgrywek,
– wprowadza aneksy do regulaminu,
– zapewnia pierwszą pomoc przy urazach powstałych w czasie gry.

ARTYKUŁ III   Termin i  miejsce rozgrywania spotkań

§ 3
1.      Rozgrywki rozpoczynają się od 23 listopada 2014 r.
2.            Mecze ligowe rozgrywane będą w niedzielę (godziny popołudniowe).
3.            Liga rozgrywana jest w Hali Sportowej przy Zespole Szkół,
ul. Piaskowa 52 w Sulechowie.
Wejście „C” – dla zawodników, Wejście główne ( trybuny ) – dla kibiców.
4.            Rozgrywki prowadzone są zgodnie z terminarzem dostarczonym przedstawicielom drużyn najpóźniej 7 dni przed inauguracją rozgrywek.

ARTYKUŁ IV  Zgłoszenie drużyny do rozgrywek.

§ 4
Do rozgrywek Sulechowskiej Amatorskiej Ligi Futsalu zostaną dopuszczone zespoły, które dopełnią w terminie ustalonym przez organizatora regulaminowe formalności takie jak:
1.            Pisemne zgłoszenie zespołu (na formularzu firmowym), które powinno zawierać:
–          dokładną nazwę drużyny,
–          adres korespondencyjny i numer telefonu kontaktowego przedstawiciela drużyny odpowiedzialnego i uprawnionego do podejmowania wszelkich decyzji techniczno-organizacyjnychw kontakcie z organizatorami.
2.            Na protokołach meczy, zespoły wpisują nazwiska zawodników literami drukowanymi.
3.            Wniesienie opłaty startowej w terminie i wysokości ustalonej przez Organizatora.
4.            Każdy zawodnik wpisany na druku zgłoszeniowym ( formularz firmowy ) automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie przez Organizatora jego danych osobowych.

ARTYKUŁ V Zgłoszenie zawodników do gry

§ 5
1.      Każda drużyna może zgłosić minimum 5 zawodników a maksymalnie
18 zawodników (na druku  firmowym Organizatora). Jednakże grających może być maksymalnie 15 zawodników (5 na boisku plus 10 rezerwowych ). Obowiązują wpisy nazwisk w zgłoszeniu, bez wymiany osób do końca trwania Ligi.
2.      W rozgrywkach dopuszczalny jest udział zawodników zrzeszonych
w PZPN na zasadach:
­          Do ligi okręgowej ilość zawodników w drużynie bez ograniczeń,
­          Od  IV ligi wzwyż maksymalnie 2 zawodników w drużynie.
­          Do lat 20 udział zawodników bez ograniczeń oraz powyżej 35 – roku życia.
3.      W przypadku zawodników niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda na grę rodziców lub prawnych opiekunów, każdy zawodnik musi  mieć 15 lat (decyduje rok urodzenia).

§ 6
1.         Zawodnika uznaje się za uprawnionego do gry w danym zespole, jeżeli nazwisko i imię  zapisane w protokole meczu jest zgodne ze zgłoszeniem (druk) potwierdzonym przez organizatora.
2.         Udział nieuprawnionego zawodnika traktowany jest jako automatyczny walkower dla drużyny przeciwnej.
3.         W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie tożsamości zawodnika i jego uprawnień do gry w danej drużynie kapitan drużyny przeciwnej lub sędzia spotkania ma prawo zażądać dowodu tożsamości, który pozwoli stwierdzić obecność zawodnika w składzie drużyny. W razie nie okazania dowodu tożsamości zawodnik nie może brać udziału w grze w tym spotkaniu.
§ 7
1.         Zmiana przynależności zawodnika do drużyny nie może nastąpić w trakcie trwania całych rozgrywek ligowych.
2.         Zawodnicy drużyny, która zrezygnuje lub zostanie wycofana z rozgrywek
w trakcie rundy zasadniczej, nie mogą w rundzie rewanżowej występować
w innej drużynie co powoduje jednocześnie brak zwrotu wpisowego.

ARTYKUŁ VI  Przepisy i zasady gry

§ 8
1.         Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPN w futsalu
(suplement przepisów w posiadaniu drużyny).
2.         Zawody prowadzi trzech sędziów.
3.         Rozgrywki prowadzone są systemem” każdy z każdym” ( runda pierwsza), następnie zostaną rozegrane playoff’y ( runda druga końcowa )
4.         Punktacja: zwycięstwo – 3pkt, remis – 1pkt, porażka – 0pkt.
5.         O kolejności miejsc w końcowej tabeli decyduje kolejno:
a) większa ilość zdobytych punktów,
b) korzystniejszy bilans spotkań pomiędzy zainteresowanym zespołami,
c) korzystniejsza różnica bramek,
d) większa ilość zdobytych bramek,
e) dodatkowy mecz.
W przypadku, gdy jednakową ilość punktów zdobędzie więcej niż dwie
drużyny wówczas sporządza się tzw. „małą tabelę” uwzględniającą tylko
wyniki pomiędzy zainteresowanymi drużynami, w „małej tabeli” obowiązują
punkty a, b, c, d, e.
6.      Jeśli jedna z drużyn nie stawi się na boisku gotowa do gry najpóźniej 5 min
po terminie ustalonym przez organizatora, sędzia odgwizduje koniec zawodów.
7.      W przypadku walkowera, drużynie przeciwnej zostaje przyznany wynik
w stosunku 5-0.
8.      ”Oddanie” trzeciego spotkania walkowerem powoduje wycofanie drużyny
z rozgrywek.
9.      W przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek SALF:
a. w trakcie trwania pierwszej rundy rozgrywek anuluje się wyniki
rozegranych spotkań danego zespołu, bez prawa zwrotu „wpisowego”
b. w trakcie trwania drugiej rundy zalicza się wyniki z pierwszej rundy,
a spotkania z udziałem danego zespołu w drugiej rundzie weryfikuje
się jako walkower dla drużyny przeciwnej

ARTYKUŁ VII  Badania lekarskie i ubezpieczenia zawodników
§ 9
1.         W rozgrywkach dopuszczalny jest udział zawodników bez przeciwwskazań lekarskich. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za udział w zawodach osób chorych i wynikające z tego tytułu wypadki i ich skutki.
§ 10
1.         Każdy zawodnik uczestniczący w rozgrywkach winien być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków na koszt własny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków, za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe w trakcie trwania Ligi.

ARTYKUŁ  VIII  Ubiór zawodników

§ 11
1.         Drużyny biorące udział w rozgrywkach SALF zobowiązane są do występowania w jednolitych koszulkach, przy czym bramkarze obydwu zespołów również muszą różnić się ubiorem od pozostałych zawodników.
2.         Zawodnik nie może mieć na sobie podczas gry niczego, co mogłoby w jakikolwiek sposób zagrażać bezpieczeństwu zawodników.
3.         Zawodnicy zobowiązani są do występowania w obuwiu sportowym z tzw. „jasną podeszwą” – przystosowanym do użytku w hali sportowej.

ARTYKUŁ IX  Sędziowie

§ 12
1.         Zawody prowadzą:
– Sędzia główny;
– Drugi sędzia;
– Sędzia stolikowy.
2.         Zawody muszą się odbyć również w przypadku gdy, wyznaczeni sędziowie nie przybędą o określonej godzinie na miejsce ich rozgrywania. Wówczas zawody musi poprowadzić sędzia przygodny, czyli osoba w miarę neutralna
i kompetentna, wybrana przez kapitanów obydwu drużyn.
3.         Rozstrzygnięcia sędziego dotyczące faktów związanych z grą, jak również
i wyniku meczu są ostateczne.

ARTYKUŁ  X Protokoły z zawodów

§ 13
1.         Druk sprawozdania zawodów dostarcza Organizator.
2.         Przed zawodami przedstawiciel drużyny zobowiązany jest do  zebrania podpisów od zawodników.
3.         Na podstawie sprawozdania sędziowskiego SALF zatwierdza wyniki
i sporządza komunikat.

ARTYKUŁ  XI  Nagrody

§ 14
1.         Za I miejsce zwrot kosztów w kwocie wpisowego.
2.         Wszystkie zespoły, które biorą udział w rozgrywkach Ligi Niezrzeszonych
otrzymują pamiątkowe puchary, na dodatek każdy zawodnik otrzyma
okolicznościowy dyplom.
3.         Podczas trwania rozgrywek prowadzona będzie klasyfikacja na:
„króla strzelców”, „najlepszego bramkarza” i „najlepszego zawodnika” oraz drużynowa klasyfikacja Fair-Play. O zdobyciu tytułu „króla strzelców” decyduje ilość zdobytych goli, w wypadku równej ilości zdobytych bramek decyduje wyższe miejsce zdobyte w lidze, pozostałe nagrody przyznają organizatorzy.

ARTYKUŁ  XII  Protesty

§ 15
1.         Protesty dotyczące rozgrywanego meczu należy składać bezpośrednio po zakończeniu zawodów do sędziego, jeżeli dotyczą zawodnika to kwestionowany zawodnik we własnym oraz w interesie drużyny winien udzielić wyczerpujących wyjaśnień. Nie poddanie się tej procedurze skutkować będzie walkowerem dla strony wnoszącej protest.
2.         Inne protesty przyjmowanej będą tylko w formie pisemnej i rozpatrywane przez Organizatora.
3          Protesty dotyczące decyzji sędziów w zakresie interpretacji przepisów gry będą odrzucane.

ARTYKUŁ  XIII  Sankcje karne

§ 16
1.         W rozgrywkach obowiązują kary indywidualne w postaci napomnień (ż.k.) oraz wykluczeń (cz.k.).
2.         Wszystkie sprawy związane z karami i wykluczeniami rozpatrywane będą przez Komisję w oparciu o sankcje karne przedstawione w dalszej części regulaminu.
3.         Zawodnik po otrzymaniu kary wykluczenia (cz.k.) automatycznie nie może brać udziału w najbliższych dwóch spotkaniach swojej drużyny.

ARTYKUŁ  XIV  Wymiar kar
§ 17
1.               Kary za żółte kartki są akumulowane w następujący sposób:
–          po otrzymaniu trzeciego napomnienia zawodnik jest odsunięty
od jednego meczu,
–          po otrzymaniu piątego napomnienia zawodnik jest odsunięty
od dwóch meczy,
–          po otrzymaniu 7 i każdej kolejnej żółtej kartki zawodnik
jest odsunięty za każdą kartkę na jeden mecz.
2.         Karą za czerwoną kartkę jest odsunięcie zawodnika na dwa kolejne mecze.
3.         Za otrzymanie czerwonej kartki w konsekwencji dwóch wcześniejszych żółtych  w jednym meczu zawodnik nie jest karany odsunięciem od spotkania za czerwoną kartkę.
4.         Komisja SALF może ukarać dodatkowo zawodnika zakazem gry na więcej spotkań za wybitnie niesportowe zachowanie na boisku oraz poza nim.
5.         Odpowiedzialność za kontrolę ilości kartek u poszczególnych zawodników
w swoich drużynach spoczywa na przedstawicielach zespołów.
6.         Organizator wprowadza za napomnienia ( kartki ) kary finansowe
w wysokości:
Kartka żółta – 5 zł
Kartka Czerwona – 10 zł
Kwotę należy wpłacić u sędziego stolikowego do następnego rozgrywanego meczu. Jeśli kara nie zostanie wpłacona w terminie , zespół nie będzie dopuszczony do następnego meczu, co skutkować będzie Walkowerem.
Kara finansowa za Walkowera dla drużyny, która nie przyjdzie na mecz bez wcześniejszego uzasadnienia wynosi 30 zł.

§ 18
1.         Zasada punktacji klasyfikacji Fair-Play:
a) napomnienie (-3pkt).
Każde kolejne napomnienie tego samego zawodnika wielokrotność (-3pkt),
–          drugie napomnienie (-6pkt),
–          trzecie napomnienie (-9pkt).

b) wykluczenie (-15pkt)
Każde kolejne wykluczenie tego samego zawodnika wielokrotność (-15pkt).
c) walkower (-20pkt).
W przypadku jednakowej ilości ujemnych punktów w wyższym miejscu
w klasyfikacji  Fair Play decyduje wyższa lokata drużyny w końcowej tabeli danego sezonu.

ARTYKUŁ  XV  Postanowienia końcowe

§ 19
1.                          W szatniach, pomieszczeniach sanitarnych na hali oraz boisku bezwzględnie powinien być zachowany ład i porządek. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach (kradzieże) organizator nie ponosi odpowiedzialności.
2.                          Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku winy uczestników poszczególnych drużyn będą musiały zostać uregulowane bezpośrednio u właściciela hali sportowej.
3.               Na hali przebywają tylko zawodnicy grający w\g terminarza rozgrywek,
W czasie meczu na ławce rezerwowej przy drużynie przebywają tylko zawodnicy rezerwowi a nie osoby postronne lub nie grające.
4.               Złe zachowanie wobec sędziów i organizatora na i poza boiskiem będzie traktowane jako naruszenie regulaminu do wykluczenia zawodnika (drużyny)
z rozgrywek.
5.               Niewłaściwe zachowanie się wobec sędziów oraz zawodników drużyny przeciwnej typu: klnięcie, wyzwiska w czasie meczu i po za będzie karane czerwoną kartką.
6.               Obowiązuje bezwzględny zakaz:
– atakowanie wślizgiem przeciwnika posiadającego piłkę, każde takie przewinienie karane jest rzutem wolnym bezpośrednim, a w szczególnych przypadkach wykluczeniem z gry ( zakaz gry wślizgiem nie dotyczy bramkarza w polu karnym ).

§ 20
1.                          Niniejszy Regulamin wraz z suplementem przepisów gry dostępny jest
u organizatora, a także jest jedyną podstawą rozgrywek Sulechowskiej Amatorskiej Ligi Futsalu.

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

NA TERENIE OBIEKTU SZKOLNEGO OBOWIĄZUJE KATEGORYCZNY ZAKAZ WNOSZENIA I SPOŻYWANIA ALKOHOLU
ORAZ
ZAKAZ PALENIA WYROBÓW TYTONIOWYCH !!!!!!!!!!!

Zgłoszenie do rozgrywek jest równo znaczne z przyjęciem regulaminu za obowiązujący.

SUPLEMENT  PRZEPISÓW GRY PZPN w FUTSAL

Artykuł 1 – Pole gry

Strefa zmian jest usytuowana na tej samej stronie gry, co ławki zawodników rezerwowych, które są usytuowane poza liniami bocznymi, bezpośrednio obok pola gry.

Zawodnicy zajmują ławkę rezerwową po stronie boiska swojej drużyny grającej
w obronie, po zmianie stron następuje więc zmiana ławki rezerwowej.

Artykuł 2 – Piłka

Mecze rozgrywane są piłką spełniającą właściwości do gry w hali, którą zabezpiecza organizator (piłka „futsal hala” roz.4).

Artykuł 3 – Ilość zawodników

W chwili rozpoczęcia gry, każda drużyna musi liczyć, co najmniej 5 zawodników.

Jeżeli w przypadku wykluczeń zawodników (włączając bramkarza) drużyna liczy mniej niż 3 zawodników grę należy zakończyć.

Artykuł 4 – Ubiór zawodników

Jeżeli drużyna z jakiegokolwiek powodu nie będzie mogła wystąpić w jednolitych koszulkach, to na czas meczu występować będzie w trykotach (zapewnia organizator).

Artykuł 5 – Sędzia Główny

Decyzje sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne.

Artykuł 6 – Drugi sędzia

W Sulechowskiej Amatorskiej Lidze Futsalu drugi sędzia działa po przeciwnej stronie  niż sędzia główny, pomaga w prowadzeniu zawodów.

Artykuł 7 – Sędzia czasowy i trzeci sędzia

W SALF obowiązkami sędziego czasowego i trzeciego sędziego jest:

–          prowadzenie tablicy zegarowej;

–          notowanie ilości fauli akumulowanych;

–          notowanie strzelców bramek;

–          notowanie zawodników ukaranych kartkami;

–          wypełnianie sprawozdanie z meczu.

Artykuł 8 – Czas trwania gry

Czas trwania gry składa się z dwóch równych części po 20 minut, przerwa 5minut.

Drużyny mają prawo do jednej 1-minutowej przerwy podczas każdej połowy meczu.

Artykuł 9 –  Rozpoczęcie i wznowienie gry

Zawodnicy drużyny nie wykonującej rozpoczęcia gry znajdują się w odległości,
co najmniej 3 metry od piłki, aż do chwili, gdy ta znajdzie się w grze.

Artykuł 10 – Piłka w grze i poza grą

Kiedy piłka przypadkowo uderzy w sufit, grę wznawia się rzutem z autu przyznanym drużynie przeciwnej. Piłka poza grą 4sekundy od momentu zawodnika z piłką.

Artykuł 11 – Jak zdobywa się bramkę

Bramka jest zdobyta, gdy piłka całym swym obwodem przekroczy linię bramkową pomiędzy słupkami bramkowymi i poprzeczką.

Artykuł 12 – Gra niedozwolona i niesportowe zachowanie

Rzut wolny bezpośredni jest również przyznawany drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik za pomocą wślizgu atakuje piłkę będącą w posiadaniu (lub usiłującego ją zagrać) przeciwnika (oprócz bramkarza we własnym polu karnym).
Przewinienia rzutu wolnego bezpośredniego (faule) są akumulowane.
Szybkie nieodejście lub dyskutowanie na prośbę sędziego od piłki przy wznowieniu gry Karane będzie żółtą kartką.

Rzut wolny pośredni jest m.in. przyznawany drużynie przeciwnej, jeżeli bramkarz popełnia jedno z następujących przewinień:

–          dotyka lub zagrywa piłkę rękami po rozmyślnym kopnięciu jej
do niego przez współpartnera,

–          dotyka lub prowadzi piłkę rękami albo nogą dłużej niż 4 sekundy (za wyjątkiem sytuacji, gdy dotyka lub prowadzi piłkę na połowie przeciwnika.

Zawodnik wykluczony, nie może powrócić do gry ani zajmować miejsca na ławce rezerwowych. Zawodnik rezerwowy może wejść do gry po upływie 2 minut od wykluczenia współpartnera o ile wcześniej nie utraci bramki.W takim przypadku:

–          jeżeli 4 zawodników gra przeciwko 5 i tracą bramkę, mogą uzupełnić skład,

–          jeżeli obie drużyny mają po 4 zawodników i pada bramka – obie uzupełniają skład,

–          jeżeli 3 zawodników gra przeciwko 4 lub 5 i tracą bramkę – mogą uzupełnić skład tylko o 1 zawodnika,

–          jeżeli obie drużyny mają po 3 zawodników i pada bramka – obie uzupełniają skład o 1 zawodnika, jeżeli drużyna grająca
w osłabieniu strzela bramkę nie uzupełnia składu przed upływem
2 minut od chwili wykluczenia zawodnika…

Artykuł 13 – Rzuty wolne

Przy wykonywaniu rzutu wolnego przeciwnicy muszą pozostać w odległości,
co najmniej 5 metrów od piłki zanim będzie w grze. Jeżeli wykonanie rzutu wolnego trwa dłużej niż 4 sekundy, to należy przyznać rzut wolny pośredni drużynie przeciwnej.

W przypadku, gdy przewinienie odlicza się jako akumulowane, sędzia unosi zaciśniętą pięść ku górze powiadamiając w ten sposób sędziego przy stoliku, że dolicza faul jako akumulowany.

Artykuł 14 – Faule akumulowane

Faule akumulowane obejmują faule karane rzutami wolnymi bezpośrednimi. Pierwsze cztery faule akumulowane popełnione podczas jednej połowy jest rejestrowane
w sprawozdaniu z meczu.

Począwszy od piątego zarejestrowanego faulu jednej z drużyn w każdej połowie meczu:

–          drużyna, która go popełnia nie może ustawić muru obronnego,

–          bramkarz musi pozostać we własnym polu karnym
w odległości, co najmniej 5 m. od piłki,

–          wszyscy pozostali zawodnicy (obydwu drużyn) muszą znajdować się co najmniej 5 metrów od piłki (w linii równoległej do linii bramkowej).

Zawodnik wykonujący rzut wolny musi kopnąć piłkę z zamiarem strzelenia bramki,
nie może podawać piłki do innego zawodnika.

Jeżeli zawodnik popełnia piąty faul na połowie przeciwnika lub na własnej,
ale pomiędzy linią środkową, a umowną linią równoległą do niej przechodzącą przez drugi punkt karny w odległości 10 metrów od linii bramkowej, to rzut wolny wykonywany jest
z tego drugiego punktu karnego.

Jeżeli zawodnik popełnia piąty faul na własnej połowie pomiędzy linią 10 metrów,
a linią bramkową, drużyna, której przyznano rzut wolny może wybrać czy wykonać go
z drugiego punktu karnego czy z miejsca gdzie przewinienie miało miejsce.

Artykuł 15 – Rzut karny

Rzut karny wykonywany jest z odległości 6 metrów, pozostali zawodnicy znajdują się w odległości przynajmniej 5 m. od punktu karnego.

Artykuł 16 – Rzut z autu

Piłka musi nieruchomo leżeć na linii bocznej lub poza boiskiem, wykonawca rzutu w momencie kopnięcia piłki częścią obu stóp znajduje się na linii bocznej lub na zewnątrz linii bocznej, zawodnicy drużyny przeciwnej znajdują się przynajmniej 5 metrów
od miejsca wykonania rzutu. Wykonawca rzutu musi go wykonać w czasie  nie dłuższym niż 4 sekundy od chwili wejścia w posiadanie piłki.

Artykuł 17 – Rzut od bramki

Rzut od bramki jest sposobem wznowienia gry. Bramka nie może być zdobyta bezpośrednio z rzutu od bramki. Rzut od bramki przyznaje się, gdy:
– piłka całym swym obwodem, dotknięta ostatnio przez zawodnika drużyny
atakującej, przekroczy linię bramkową zarówno po ziemi jak i w powietrzu.

Wykonanie:
– piłka zostaje wyrzucona przez bramkarza z dowolnego miejsca własnego pola
karnego w czasie nie dłuższym niż 4 sekundy od chwili wejścia w posiadanie piłki,
– zawodnicy drużyny przeciwnej pozostają poza polem karnym, ąz do momentu
wprowadzenia piłki do gry,
– piłka jest w grze, gdy zostanie wyrzucona bezpośrednio za pole karne,
– bramkarz po dotknięciu piłki ręką poza polem karnym otrzymuje żółtą kartkę.

Artykuł 18 –  Rzut z rogu

Przeciwnicy pozostają w odległości od piłki co najmniej 5 metrów. Gdy
rzut z rogu nie zostanie wykonany w ciągu 4 sekund od chwili wejścia w posiadanie piłki, drużynie przeciwnej przyznaje się wznowienie gry od bramkarza.

Artykuł 19  – Rozstrzygnięcie zawodów serią rzutów karnych

Drużyny wykonują po pięć rzutów karnych.