Stadion Miejski

Informacje o obiekcie

 

Cennik

Cennik korzystania ze stadionu miejskiego

Usługi reklamowe


REGULAMIN STADIONU MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI „SULECHOWIANKA” W SULECHOWIE

 

I. PRZEPISY OGÓLNE

 1. Stadion Miejski, dalej zwany Stadionem, zlokalizowany w Sulechowie przy ul. Licealnej 10b stanowi własność Gminy Sulechów i jest zarządzany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie zwany dalej Zarządcą.
 2. Infrastrukturę Stadionu stanowią:
 • boisko trawiaste główne,
 • boisko ze sztuczną nawierzchnią wraz z trybuną,
 • bieżnia i urządzenia lekkoatletyczne,
 • trybuny boiska głównego,
 • zaplecze szatniowe.
 1. Stadion jest czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach 6:00 – 22:00, a od początku listopada do końca lutego do godziny 21:00.
 2. Zarządca zastrzega sobie możliwość zamknięcia obiektu/części infrastruktury np.
  w przypadku organizacji imprezy, najmu obiektu przez inny podmiot lub
  w przypadku pojawienia się zagrożenia dla jego jakości użytkowej.
 3. Teren stadionu jest monitorowany dla bezpieczeństwa użytkowników i mienia.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU

 1. Stadion jest miejscem, na którym poza treningami lekkoatletycznymi organizowane są mecze piłki nożnej oraz inne imprezy sportowe i rekreacyjne.
 2. Organizacja meczów, imprez, zajęć szkolnych, festynów i wszelkich wydarzeń oraz przeprowadzanie treningów i zajęć przez grupy zorganizowane na terenie Stadionu Miejskiego w Sulechowie zwanych dalej imprezami wymaga uzyskania zgody Zarządcy
  i wpisania do harmonogramu korzystania z obiektu.
 3. Zarządca odmówi wydania zgody podmiotom na korzystanie ze Stadionu, jeżeli rodzaj imprezy, zajęć lub okoliczności, które mogą wystąpić w związku z nimi są niezgodne
  z niniejszym Regulaminem, innymi regulacjami prawnymi, porządkiem społecznym lub przeznaczeniem OSiR „Sulechowianka” w Sulechowie, a także w przypadku braku technicznych możliwości udostępnienia obiektu jak np. awaria urządzeń, brak wolnych terminów.
 4. Za organizację imprezy i jej przeprowadzenie odpowiada jej organizator.
 5. Organizator zobowiązuje się do:
 • przestrzegania przepisów prawa, w szczególności ustawy o organizacji imprez masowych (jeśli zachodzą odpowiednie przesłanki), p.poż., bhp, regulaminu stadionu, szczegółowych regulaminów użytkowania elementów infrastruktury, zapisów umowy z Zarządcą oraz przepisów właściwych dla charakteru imprezy organizacji
  i związków, w tym związków sportowych,
 • sporządzenia regulaminu zawodów/wydarzenia jeśli przepisy prawa tego wymagają,
 • zapewnienia ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy,
 • niedopuszczenie do uczestniczenia w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych,
  a także osób zamierzających wnieść na teren Stadionu zabronione w regulaminie przedmioty,
 • niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników imprezy lub zapobiegających niszczenia mienia,
 • wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie imprezy lub zajęć,
 • kontroli wejścia w taki sposób, aby podczas trwania imprezy lub zajęć na wykorzystywanym terenie przebywały tylko osoby uprawnione,
 • utrzymania czystości na wykorzystywanym terenie,
 • zapewnienia drożności wejść na stadion, w szczególności dróg ewakuacyjnych,
 • dbałości o powierzone mienie, a w przypadku jego uszkodzenia przez uczestników, do poniesienia kosztów naprawy,
 • ustalenia z Zarządcą obiektu miejsc niedostępnych dla uczestników i ich odpowiednie oznakowanie,
 • punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć zgodnie z harmonogramem.
 • Porządek oraz bezpieczeństwo widzów w czasie imprezy zapewnia służba porządkowa powołana przez organizatora imprezy.
 • Widzowie na stadionie muszą podczas meczu lub innej imprezy przebywać na trybunach, lub w miejscu wskazanym przez służby porządkowe.
 • Kluby sportowe oraz wszelkie grupy zorganizowane mogą prowadzić zajęcia tylko
  i wyłącznie pod kierunkiem trenera lub instruktora, którzy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za grupę.
 • Udostępnienie organizatorowi imprezy/wydarzenia stadionu lub jego części następuje na podstawie umowy zawartej przez organizatora z Zarządcą stadionu, na zasadach określonych w tej umowie oraz niniejszym regulaminie.
 • Za korzystanie z niektórych elementów stadionu lub ich najmu na wyłączność pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem znajdującym się w siedzibie oraz na stronie internetowej Zarządcy obiektu.
 • Osoby małoletnie przebywające na terenie całego obiektu muszą znajdować się pod opieką osoby dorosłej.

III. ZASADY PORZĄDKOWE

 1. Wejście na teren Stadionu oznacza automatyczne i bezwzględne zaakceptowanie przepisów niniejszego Regulaminu, szczegółowych regulaminów użytkowania elementów infrastruktury i ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz podporządkowanie się poleceniom kierownictwa i pracowników obsługi technicznej obiektu.
 2. Organizatorzy oraz osoby przebywające na terenie Stadionu podczas trwania imprezy
  w tym imprezy masowej podlegają ogólnie obowiązującym przepisom, a w szczególności przepisom ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, przepisom właściwym dla charakteru imprezy organizacji i związków, w tym związków sportowych, przepisom niniejszego regulaminu i regulaminu imprezy.
 3. Wszystkie osoby przebywające na Stadionie zobowiązane są do:
 • korzystania z urządzeń znajdujących się na Stadionie zgodnie z ich
  przeznaczeniem,
 • powiadomienia właściwych służb na Stadionie w przypadku ujawnienia zagrożeń
  dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • niezwłocznego zgłaszania wszelkich wypadków oraz szkód Zarządcy obiektu.
 1. Kategorycznie zabrania się:
 • wnoszenia na teren stadionu wszelkich niebezpiecznych przedmiotów (broni wszelkiego rodzaju, przedmiotów mogących służyć jako broń lub pociski, substancji żrących szkodliwych dla zdrowia ludzi, butelek, fajerwerków, petard, świec dymnych, rac, przedmiotów pirotechnicznych i innych niebezpiecznych narzędzi),
 • wnoszenia, spożywania i przebywania na terenie stadionu pod wpływem napoi alkoholowych i środków odurzających,
 • zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu,
 • wprowadzania psów i innych zwierząt,
 • pozostawiania bez opieki dzieci,
 • rzucania wszelkimi przedmiotami,
 • używania słów wulgarnych i niecenzuralnych,
 • rozniecania ognia i palenia materiałów,
 • palenia tytoniu,
 • śmiecenia, niszczenia i wynoszenia sprzętu oraz wyposażenia boiska,
 • wchodzenia widzom na płytę główną boiska oraz inne wyznaczone obszary stadionu podczas trwania imprez sportowych,
 • wprowadzania i poruszania się po boisku oraz bieżni rowerami i innymi pojazdami mechanicznymi lub elektrycznymi,
 • używania na terenie stadionu czapek – kominiarek i innych akcesoriów utrudniających identyfikację osoby,
 • przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia osób nie upoważnionych przez Zarządcę,
 • umieszczania reklam i prowadzenia akcji reklamowych bez zgody Zarządcy,
 • przebywania w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
 • umieszczania napisów na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich
  malowania i oklejania,
 • wchodzenia na boiska trawiaste bez uzgodnienia z Zarządcą obiektu.
 1. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna w tym transmisje,
  nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na obiekcie może
  odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą Dyrektora OSiR „Sulechowianka”
  w Sulechowie oraz po uzyskanie stosownych pozwoleń, jeśli przepisy prawa tego wymagają.
 2. Wszystkie drogi dojazdowe oraz ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.
 3. Zarządzający nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Stadionu.

IV. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie stadionu oraz podczas trwania imprez będą pociągnięte do odpowiedzialności porządkowej lub karnej zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Materialną odpowiedzialność za ewentualne szkody ponosi użytkownik przebywający na obiekcie w danym momencie.
 3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki oraz zdarzenia losowe mające miejsce na terenie stadionu z winy użytkownika.
 4. Wszelkie sprawy należy załatwiać w siedzibie zarządzającego: OSiR „Sulechowianka”
  w Sulechowie, ul. Licealna 10b, 66-100 Sulechów, tel. 725 048 000.

 

DYREKTOR OSiR „SULECHOWIANKA” W SULECHOWIE

Harmonogram

Stadion Miejski

Dzień Tygodnia Płyta główna Bieżnia Boisko Boczne
Poniedziałek 16:30 – 17:30 Lech Sulechów „Skrzat”/”Żak”
17:40 – 19:10 Lech Sulechów „Orlik”
16:30 – 18:30 Akademia Piłkarska Sulechów
Wtorek 18:00 – 19:30 Lech Seniorzy 16:30 – 19:30 Akademia Piłkarska Falubaz
Środa 16:00 – 17:00 Lech Sulechów „Skrzat”/”Żak”
17:00 – 18:00 Lech Sulechów „Orlik”
18:00 – 19:00 Lech Sulechów Młodzik
18:00 – 20:00 Biegam Bo Lubię 16:30 – 18:30 Akademia Piłkarska Sulechów
Czwartek 18:00 – 19:30 Lech Seniorzy 16:30 – 19:30 Akademia Piłkarska Falubaz
Piątek 17:00 – 18:30 Lech Sulechów Młodzik
Get the code

Pharetra Malesuada Cursus Euismod
Ipsum Portalion Elitesimo Aenean
Ipsum Portalion Elitesimo Aenean
Ipsum Portalion Elitesimo Aenean
Ipsum Portalion Elitesimo Aenean
Ipsum Portalion Elitesimo Aenean