Stadion Miejski

Informacje o obiekcie

Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet non magna. Etiam porta sem malesuada magna mollis eorbi porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Donec ullamcorper nulla.

Cennik

Cennik korzystania ze stadionu miejskiego

Usługi reklamowe

Regulamin

STADIONU OŚRODKA SPORTU I REKREACJI w Sulechowie przy ul. Licealnej 10b

1. Administratorem Stadionu – jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie,
ul. Licealna 10b, tel. 68 385 23 84.
2. Podstawą prawną do opracowania niniejszego regulaminu stanowi art. 6, ust. 3 Ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku ( Dz. U. Nr 62, poz. 504 ).
3. Osoby przebywające na terenie stadionu podlegają przepisom  niniejszego regulaminu
i ogólnie obowiązującym przepisom.
4. Osoby przebywające na terenie stadionu podczas trwania imprezy masowej podlegają
ogólnie obowiązującym przepisom, a w szczególności przepisom:
a) Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych  z dnia 20 marca 2009 roku ( Dz. U.
Nr 62, poz. 504 ), zwaną dalej Ustawą,
b) przepisom właściwych dla charakteru imprezy organizacji i związków, w tym związków
sportowych,
c) przepisom niniejszego regulaminu imprezy masowej.
5. Wejście na teren stadionu oznacza automatycznie ich bezwzględna akceptację.

I.  PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Stadion jest miejscem, na którym organizowane są mecze piłki nożnej oraz inne
imprezy sportowe i kulturalne.
2. Za organizację imprezy i jej przeprowadzenie odpowiada organizator.
3. Wszystkie imprezy, w tym mecze piłki nożnej odbywają się zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa polskiego oraz przepisami właściwych dla charakteru imprezy
organizacji i związków, w tym związków sportowych.
4. Wynając obiekt i korzystać ze stadionu mogą grupy zorganizowane i osoby
indywidualne, które uzyskały zgodę zapoznały się z regulaminem oraz pod warunkiem,
że małoletni pozostają pod opieką dorosłych.
5. Kluby sportowe oraz grupy zorganizowane mogą prowadzić zajęcia pod kierunkiem
trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę.
6. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna w tym transmisje,
nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na obiekcie może
odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą Dyrektora OSiR.
7. Teren stadionu jest monitorowany dla bezpieczeństwa uczestników imprezy.

II. ZASADY WSTĘPU NA STADION

1. Przebywać na stadionie oraz korzystać z urządzeń stadionowych mogą tylko osoby
uprawnione przez OSiR i Organizatorów imprez.
2. Służba porządkowa ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości.
3. Prawo wstępu osób na teren stadionu podczas trwania imprez masowych
z zachowaniem zasad zawartych z art. 10, 15, 16 i 22 Ustawy, określają
Organizatorzy w regulaminach imprez.
4. Organizator imprezy podczas jej trwania odpowiada za nie wpuszczanie na teren
stadionu lub wydalenie z terenu stadionu osoby, która nie spełnia wymogów
określonych w Ustawie.

III. ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA STADIONIE

1. Wszystkie osoby przebywające na stadionie zobowiązane są do:
a) zachowania się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z przepisami
dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego,
b) korzystania z urządzeń znajdujących się na stadionie zgodnie z ich
przeznaczeniem,
c) nieprzebywania w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
d) nie umieszczania napisów na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich
malowania i oklejania,
e) powiadomienia właściwych służb na stadionie w przypadku ujawnienia zagrożeń
dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
f) zgłaszania wszelkich wypadków oraz szkód użytkownikowi stadionu
Dyrektorowi Obiektu.
2. Zabrania się:
a) zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu,
b) rzucania wszelkimi przedmiotami,
c) śmiecenia oraz niszczenia mienia stanowiącego wyposażenie stadionu,
d) zachowania sprzecznego z przyjętymi zasadami zachowania w miejscach
publicznych,
e) sprzedawania towarów, rozwieszania reklam, bez zezwolenia, rozdawania druków,
przeprowadzania zbiórek bez zgody Dyrektora OSiR.
f) na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz
wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz
wprowadzania zwierząt i poruszania się pojazdami.
3. Wszystkie drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.
4. W razie zagrożenia należy bezzwłocznie kierować się w stronę wyjść
ewakuacyjnych.
5. Szczegółowe zasady zachowania się osób na stadionie podczas trwania imprez
masowych z zachowaniem dyspozycji zawartych w niniejszym regulaminie oraz
rozdziale 2 i 3 Ustawy, określają Organizatorzy tych imprez w regulaminach imprez.
6. Wszystkie osoby przebywające na stadionie podczas imprezy masowej zobowiązane
są do przestrzegania Regulaminu Stadionu i Regulaminu Imprezy pod
odpowiedzialnością porządkową lub karną.

IV. MIEJSCA NIEUDOSTĘPNIONE NA STADIONIE

1. Wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczalne dla widzów ( pomieszczenia służbowe ),
parkingi służbowe, wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone
do powszechnego użytku, tj. płoty, mury, ogrodzenia boiska, maszty oświetleniowe, drzewa.
2. Pozostałe miejsca niedostępne dla widzów określają organizatorzy imprez masowych w regulaminie imprez.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie oraz imprezach masowych
będą pociągnięte do odpowiedzialności porządkowej lub karnej zgodnie z przepisami Ustawy.
2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe mające miejsce
na terenie Obiektów Sportowych w trakcie zajęć sportowych.
3. Za bezpieczeństwo osób korzystających z obiektów odpowiedzialni są wynajmujący,
opiekunowie grup oraz prowadzący zajęcia.

DYREKTOR OSiR SULECHÓW

Terminarz

Table Style 1

Pharetra Malesuada Cursus Euismod
Ipsum Portalion Elitesimo Aenean
Ipsum Portalion Elitesimo Aenean
Ipsum Portalion Elitesimo Aenean
Ipsum Portalion Elitesimo Aenean
Ipsum Portalion Elitesimo Aenean
Get the code

Pharetra Malesuada Cursus Euismod
Ipsum Portalion Elitesimo Aenean
Ipsum Portalion Elitesimo Aenean
Ipsum Portalion Elitesimo Aenean
Ipsum Portalion Elitesimo Aenean
Ipsum Portalion Elitesimo Aenean